„Świętujemy życie”

„Świętujemy życie”

Zadanie publiczne:  „Świętujemy życie”  w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego                 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową nr 18/II/OK/2019 z dnia 22.10.2019 r.  Realizacja zadania odbywa się w dniach od  01.11.2019 r – 31.12.2019 r. w Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie,                    ul. Malborska 64 b.
Read More
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.056 zł dla osoby w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu. Pomoc żywnościowa w gminie Miasto Kraków przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W ramach…
Read More
Paschalne Spotkania!

Paschalne Spotkania!

Alleluja! "Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. [Ks. Oz. 6 1-2]   Niech Radość Życia w Bożej Obecności będzie Waszym udziałem. Błogosławionych dni Radości świętowania Zmartwychwstania Pana! Alleluja! Alleluja!                            
Read More