Działalność

Home / Działalność

Przytulisko podejmuje:

 • Działania o charakterze osłonowym, zapobiegające degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich
 • Działania o charakterze aktywizującym, zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności.

 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek stara się działać zgodnie z charyzmatem św. Brata Alberta, którego celem nadrzędnym jest ukazywanie sensu życia i przywracanie poczucia ludzkiej godności.

W ramach swej misji zapewnia schronienie, całodobowe wyżywienie i wszelkie niezbędne potrzeby socjalno-bytowe bezdomnym kobietom. Udziela także wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych tych kobiet oraz w procesie wychodzenia z bezdomności. Przy siedzibie Przytuliska Zgromadzenie prowadzi Punkt Pomocy Doraźnej prowadzący dalsze wsparcie dla byłych mieszkanek Przytuliska oraz dodatkowo adresowany do osób bezdomnych, ubogich i nieporadnych, głównie z najbliższego otoczenia tut. Ośrodka.

 

Bezdomność z uwagi na skalę zjawiska, jego przyczyny oraz skutki, jest jednym z trudniejszych problemów społecznych naszego kraju. Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim: zubożenie, bezrobocie, eksmisje, zaburzenia psychiczne, uzależnienia, przemoc, osłabienie więzi rodzinnych i społecznych, co często doprowadza do bezdomności i skrajnego ubóstwa. Na terenie Krakowa jest bardzo duża liczba osób bezdomnych, w tym także osoby z odległych zakątków Polski, a nawet z zagranicy.

Zgromadzenie, we współpracy z podmiotami działającymi na polu pomocy osobom bezdomnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez realizację zadania publicznego, pragnie zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec dalszej degradacji społecznej osób bezdomnych, wspierać je w wychodzeniu z bezdomności i doprowadzić w miarę możliwości do usamodzielnienia się. Natomiast osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji zapewnić opiekę i bezpieczeństwo w okresie oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej.

Adresatami zadania publicznego są kobiety bezdomne i skrajnie ubogie, w szczególności: z kręgu patologii społecznej, uzależnione od alkoholu, starsze, nieporadne, zaburzone lub chore psychicznie, upośledzone umysłowo, oczekujące na DPS, znajdujące się w sytuacji kryzysowej – nierzadko ofiary przemocy domowej i handlu ludźmi.

 

Naszym celem jest zapobieganie degradacji społecznej osób bezdomnych poprzez:

 1. a) działania o charakterze osłonowym:

–  zapewnienie schronienia, wyżywienia, pomocy higieniczno-pielęgniarskiej, odzieży,

–  zapewnienie pomocy doraźnej najuboższym z zewnątrz (żywność, odzież używana )

 1. b) aktywizującym poprzez:

– działania terapeutyczne; prowadzenie dwóch grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i dla całej społeczności Domu, spotkania psychoedukacyjne szczególnie dla uzależnionych mieszkanek.

– wsparcie psychologiczne, rozmowy indywidualne,

 1. c) działania ukierunkowane na usamodzielnienie, w tym m.in.:

– edukacja w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego,

– trening budżetowy, motywowanie do poszukiwania i podjęcia pracy (również w innych gminach), – kontynuacji nauki i odpowiedzialności za własne życie,

– nawiązanie pozytywnych relacji z rodziną i własnym środowiskiem.

 

Oferta pomocy:

 • Zapewnienie całodobowo 60 miejsc (łóżek) dla bezdomnych i skrajnie ubogich kobiet (w razie konieczności – możliwość zwiększenia o 10 miejsc).
 • Zapewnienie całodobowego wyżywienia.
 • Zapewnienie możliwości dokonania zabiegów higienicznych i wyprania rzeczy osobistych.
 • Zapewnienie możliwości wymiany odzieży, bielizny osobistej.
 • Zapewnienie w razie potrzeby leków, środków higienicznych.
 • Zapewnienie pomocy pielęgniarskiej.
 • Umożliwienie korzystania z pomocy lekarskiej.
 • Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w wyrobieniu brakujących lub utraconych dokumentów osobistych, redagowanie pism, wypełnianie formularzy, towarzyszenie w rozprawach sądowych itp.).
 • Zapewnienie osobom starszym i chorym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji pomocy w kompletowaniu dokumentów dla uzyskania skierowania do DPS – np. badania lekarskie, orzecznictwo itp.
 • Zapewnienie pomocy psychologa.
 • Aktywizacja do pełnienia ról społecznych i rodzinnych metodą psychodramy i socjodramy oraz poprzez mobilizowanie mieszkanek do uczestnictwa w 2 grupach wsparcia prowadzonych w Przytulisku dla osób uzależnionych od alkoholu i dla całej społeczności Domu.
 • Mobilizowanie całej społeczności Domu a szczególnie osób uzależnionych – do uczestnictwa na terenie Przytuliska w zorganizowanym cyklu 5 dwugodzinnych spotkaniach psychoedukacyjnych na temat „Program profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych”.
 • Umożliwienie korzystania z pomocy kapłana.
 • W razie potrzeby, szczególnie w okresie zimowym, przy pełnym stanie osobowym Przytuliska, umożliwienie przyjęcia bezdomnych ponad stan na tzw. dostawki ( korytarze, świetlica) dla bezdomnych przychodzących i dowożonych przez Policję, Pogotowie Ratunkowe i Staż Miejską w obawie przed zamarznięciem (ok. 10 dodatkowych miejsc).
 • Umożliwienie mieszkankom nabywania umiejętności społecznych: wpajanie zasad współżycia społecznego i kultury osobistej, wyrabianie nawyków higienicznych (w niektórych przypadkach). Praca na rzecz wspólnoty Przytuliska jest równocześnie nauką czynności niezbędnych w prowadzeniu własnego gospodarstwa domowego np.: gotowanie, pranie, szycie, prasowanie, sprzątanie pomieszczeń,
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia, terapii oraz regularnego udziału w spotkaniach grup AA w Ośrodkach na terenie Krakowa.
 • Osobom uzależnionym, we współpracy ze specjalistycznymi Ośrodkami w Krakowie oraz na terenie województwa małopolskiego, zapewnienie możliwości zamkniętego leczenia odwykowego (np. Specjalistyczny Szpital im. Babińskiego w Krakowie, Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie przy ul. Wielickiej, Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A, Oddział Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14).
 • Motywowanie do korzystania z usług innych wyspecjalizowanych ośrodków wsparcia (np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ) oraz placówek pomocy społecznej (MOPS, PCPR, OPS).
 • W miarę możliwości zachęcanie do podejmowania kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub do uzupełnienia wykształcenia.
 • Mobilizowanie do szukania i podjęcia pracy zarobkowej oraz wspieranie w tym działaniu.
 • Umożliwienie na co dzień dostępu do Internetu dla ułatwienia poszukiwania pracy, poszerzania wiedzy, kontaktu z bliskimi itp.
 • Motywowanie do składania wniosków o pozyskanie mieszkań z zasobów gmin, wynajęcia mieszkania u osób prywatnych – odpłatnie lub w zamian za opiekę nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji w miejscu ich zamieszkania.
 • Wspieranie mieszkanek w nawiązywaniu kontaktu z rodziną i we wzajemnym pojednaniu, umożliwienie spotkań z najbliższym a jeśli to możliwe zachęcanie do powrotu do rodziny, (pomoc w sfinansowaniu dojazdu PKP, PKS, bus).
 • W wydzielonych pomieszczeniach Przytuliska Św. Brata Alberta prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej dla Najuboższych z zewnątrz (wydawanie suchego prowiantu, głównie pieczywa) wymiana odzieży osobistej.

 

 

Zasoby kadrowe:

 1. Siostry Albertynki prowadzące Przytulisko (9 osób) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z bezdomnymi i ubogimi o wykształceniu kierunkowym.
 2. Psycholog – umowa o dzieło
 3. Lekarz internista – pracownik NZOZ
 4. Pracownik socjalny – pracownik MOPS – Dział Pomocy Bezdomnym
 5. Terapeuta (pedagog – aktor) – wykształcenie wyższe kierunkowe – umowa o dzieło
 6. Terapeuta uzależnień – umowa o dzieło
 7. Kapłan – wolontariusz
 8. Studenci wyższych uczelni, w tym klerycy – wolontariusze

 

 

Współpracownicy:

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ma ponad 20-letnie doświadczenie posługi w Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet. Przez cały ten okres prowadziło swą działalność w bezpośredniej współpracy i przy wsparciu przez administrację publiczną, a są to: Małopolski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Krakowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Nadmieniamy, że dotychczas podmiotem prowadzącym Przytulisko była Prowincja Krakowska Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Obecnie zadanie to zostało przekazane bezpośrednio do Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ul. Malborska 64 B) .

 

Placówka w liczbach:

W roku 2014 Przytulisko udzieliło schronienia 132 bezdomnym kobietom, w tym :

 • 2 osoby wynajęły mieszkanie
 • 8 osób powróciło do rodziny lub do swojego mieszkania
 • 2 osobom przyznano mieszkanie wspierane
 • 1 osoba otrzymała mieszkanie komunalne
 • 4 osoby zostało skierowane do DPS
 • 21 osób podjęło pracę zarobkową
 • 1 osoba pracę społecznie użyteczną
 • 6 osób odbyło lub rozpoczęło leczenie odwykowe zamknięte w Ośrodkach Specjalistycznych
 • 9 osób korzystało z terapii pogłębionej dla uzależnionych w Ośrodkach w Krakowie
 • 1 osoba odbyła szkolenie finansowo-księgowe
 • 1 osoba korzystała z Warsztatów Terapii Zajęciowej (rękodzieło, krawiectwo, plastyka, zajęcia kuchenne)
 • 4 osoby ukończyło kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • 30 osób uczestniczyło w cyklu 10 spotkań psychoedukacyjnych na temat „Program profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych”

250 osób ubogich i bezdomnych z zewnątrz korzystało z pomocy doraźnej w formie suchego prowiantu (pieczywo).