O Przytulisku
<strong>Przytulisko jak Dom. </strong><strong>Szkic historyczny Przytuliska św. Brata Alberta </strong><strong>dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie</strong> Kiedy św. Brat Albert umierał, mówiono o nim: „najpiękniejszy człowiek pokolenia”. Oddany Bogu i wolny od wszelkich przywiązań, całkowicie poświęcił się służbie na rzecz ubogich, cierpiących i potrzebujących. „…<em>Brat Albert nie był krótkowzroczny. Szedł tam, gdzie potrzeby były największe, a nikt nie brał się za ratunek. I tak posłał siostry do szpitali chorób zakaźnych, bo nie było chętnych do tej posługi…</em>”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Przez całe swoje życie stawał w obronie ubogich, gdyż Głos, który usłyszał, nie pozwalał mu bezczynnie patrzeć na nędzę, która go otaczała. Zawsze prosił w imieniu ubogich i stawiał czoło różnym trudnościom. <a href="http://albertynkiprzytulisko.pl/o-przytulisku/#more-30" class="more-link"><span aria-label="Czytaj dalej O Przytulisku">(więcej…)</span></a>
Działalność
<strong>Przytulisko podejmuje:</strong> <ul> <li>Działania o charakterze osłonowym, zapobiegające degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich</li> <li>Działania o charakterze aktywizującym, zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności.</li> </ul>   <strong>Zgromadzenie Sióstr Albertynek stara się działać zgodnie z charyzmatem św. Brata Alberta, którego celem nadrzędnym jest ukazywanie sensu życia i przywracanie poczucia ludzkiej godności.</strong> W ramach swej misji zapewnia schronienie, całodobowe wyżywienie i wszelkie niezbędne potrzeby socjalno-bytowe bezdomnym kobietom. Udziela także wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych tych kobiet oraz w procesie wychodzenia z bezdomności. Bezdomność z uwagi na skalę zjawiska, jego przyczyny oraz skutki, jest jednym z trudniejszych problemów społecznych naszego kraju. Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim: zubożenie, bezrobocie, eksmisje, zaburzenia psychiczne, uzależnienia, przemoc, osłabienie więzi rodzinnych i społecznych, co często doprowadza do bezdomności i skrajnego ubóstwa. Na terenie Krakowa jest bardzo duża liczba osób bezdomnych, w tym także osoby z odległych zakątków Polski, a nawet z zagranicy. Zgromadzenie, we współpracy z podmiotami działającymi na polu pomocy osobom bezdomnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez realizację zadania publicznego, pragnie zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec dalszej degradacji społecznej osób bezdomnych, wspierać je w wychodzeniu z bezdomności i doprowadzić w miarę możliwości do usamodzielnienia się. Natomiast osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji zapewnić opiekę i bezpieczeństwo w okresie oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej. Adresatami zadania publicznego są kobiety bezdomne i skrajnie ubogie, w szczególności: z kręgu patologii społecznej, uzależnione od alkoholu, nieporadne, oczekujące na DPS, znajdujące się w sytuacji kryzysowej – nierzadko ofiary przemocy domowej i handlu ludźmi. <strong>Naszym celem jest zapobieganie degradacji społecznej osób bezdomnych poprzez: </strong> <ol> <li><strong>a) działania o charakterze osłonowym:</strong></li> </ol> -  zapewnienie schronienia, wyżywienia, doraźnej pomocy higieniczno-pielęgniarskiej, odzieży, -  zapewnienie pomocy doraźnej najuboższym z zewnątrz (żywność, odzież używana ) <strong>b) aktywizującym poprzez:</strong> - działania terapeutyczne; prowadzenie grupy wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności, spotkania psychoedukacyjne dla Mieszkanek. - wsparcie psychologiczne, rozmowy indywidualne, <strong>c) działania ukierunkowane na usamodzielnienie, w tym m.in.: </strong> - edukacja w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, - trening budżetowy, motywowanie do poszukiwania i podjęcia pracy (również w innych gminach), - kontynuacji nauki i odpowiedzialności za własne życie, - nawiązanie pozytywnych relacji z rodziną i własnym środowiskiem. <strong> </strong> <strong>Oferta pomocy:</strong> <ul> <li>Zapewnienie całodobowo <strong>62 miejsc (łóżek)</strong> dla bezdomnych i skrajnie ubogich kobiet (w razie konieczności – możliwość zwiększenia o 10 miejsc).</li> <li>Zapewnienie całodobowego wyżywienia.</li> <li>Zapewnienie możliwości dokonania zabiegów higienicznych i wyprania rzeczy osobistych.</li> <li>Zapewnienie możliwości wymiany odzieży, bielizny osobistej.</li> <li>Zapewnienie interwencyjnie leków, środków higienicznych.</li> <li>Zapewnienie doraźnej pomocy pielęgniarskiej.</li> <li>Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w wyrobieniu brakujących lub utraconych dokumentów osobistych, redagowanie pism, wypełnianie formularzy, towarzyszenie w rozprawach sądowych itp.).</li> <li>Zapewnienie osobom starszym i chorym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji pomocy w kompletowaniu dokumentów dla uzyskania skierowania do DPS – np. badania lekarskie, orzecznictwo itp.</li> <li>Zapewnienie pomocy psychologa.</li> <li>Umożliwienie korzystania z pomocy kapłana.</li> <li>W razie potrzeby, szczególnie w okresie zimowym, przy pełnym stanie osobowym Przytuliska, umożliwienie przyjęcia bezdomnych ponad stan na tzw. dostawki ( korytarze, świetlica) dla bezdomnych przychodzących i dowożonych przez Policję, Pogotowie Ratunkowe i Straż Miejską w obawie przed zamarznięciem (ok. 10 dodatkowych miejsc).</li> <li>Umożliwienie mieszkankom nabywania umiejętności społecznych: wpajanie zasad współżycia społecznego i kultury osobistej, wyrabianie nawyków higienicznych (w niektórych przypadkach). Praca na rzecz wspólnoty Przytuliska jest równocześnie nauką czynności niezbędnych w prowadzeniu własnego gospodarstwa domowego np.: gotowanie, pranie, szycie, prasowanie, sprzątanie pomieszczeń,</li> <li>Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia, terapii oraz regularnego udziału w spotkaniach grup AA w Ośrodkach na terenie Krakowa.</li> <li>Osobom uzależnionym, we współpracy ze specjalistycznymi Ośrodkami w Krakowie oraz na terenie województwa małopolskiego, zapewnienie możliwości zamkniętego leczenia odwykowego (np. Specjalistyczny Szpital im. Babińskiego w Krakowie, Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie przy ul. Wielickiej, Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A, Oddział Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14).</li> <li>Motywowanie do korzystania z usług innych wyspecjalizowanych ośrodków wsparcia (np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ) oraz placówek pomocy społecznej (MOPS, PCPR, OPS).</li> </ul> <ul> <li>W miarę możliwości zachęcanie do podejmowania kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub do uzupełnienia wykształcenia.</li> <li>Mobilizowanie do szukania i podjęcia pracy zarobkowej oraz wspieranie w tym działaniu.</li> <li>Umożliwienie na co dzień dostępu do Internetu dla ułatwienia poszukiwania pracy, poszerzania wiedzy, kontaktu z bliskimi itp.</li> <li>Motywowanie do składania wniosków o pozyskanie mieszkań z zasobów gmin, wynajęcia mieszkania u osób prywatnych - odpłatnie lub w zamian za opiekę nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji w miejscu ich zamieszkania.</li> </ul> <ul> <li>Wspieranie mieszkanek w nawiązywaniu kontaktu z rodziną i we wzajemnym pojednaniu, umożliwienie spotkań z najbliższym a jeśli to możliwe zachęcanie do powrotu do rodziny, (pomoc w sfinansowaniu dojazdu PKP, PKS, bus).</li> </ul> <strong>Zasoby kadrowe:</strong> <ol> <li>Siostry Albertynki prowadzące Przytulisko (8 osób) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z bezdomnymi i ubogimi o wykształceniu kierunkowym.</li> <li>Psycholog – umowa zlecenia</li> <li>Pracownik socjalny – pracownik MOPS - Dział Pomocy Bezdomnym</li> <li>Terapeuta (pedagog – aktor) – wykształcenie wyższe kierunkowe – umowa zlecenie</li> <li>Kapłan – wolontariusz</li> <li>Studenci wyższych uczelni, w tym klerycy – wolontariusze</li> </ol> <strong>Współpracownicy:</strong> Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ma ponad 20-letnie doświadczenie posługi w Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet. Przez cały ten okres prowadziło swą działalność w bezpośredniej współpracy i przy wsparciu przez administrację publiczną, a są to: <strong>Małopolski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Krakowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie</strong>. Nadmieniamy, że dotychczas podmiotem prowadzącym Przytulisko była Prowincja Krakowska Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Obecnie zadanie to zostało przekazane bezpośrednio do Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ul. Malborska 64 B) . <strong> </strong><strong>Placówka w liczbach:</strong> W <strong>roku 2021</strong> Przytulisko udzieliło schronienia 112 bezdomnym kobietom, w tym : <ul> <li>2 osoby wynajęły mieszkanie</li> <li>8 osób powróciło do rodziny lub do swojego mieszkania</li> <li>2 osobom przyznano mieszkanie wspierane</li> <li>1 osoba otrzymała mieszkanie komunalne</li> <li>4 osoby zostało skierowane do DPS</li> <li>21 osób podjęło pracę zarobkową</li> <li>1 osoba pracę społecznie użyteczną</li> <li>6 osób odbyło lub rozpoczęło leczenie odwykowe zamknięte w Ośrodkach Specjalistycznych</li> <li>9 osób korzystało z terapii pogłębionej dla uzależnionych w Ośrodkach w Krakowie</li> <li>1 osoba odbyła szkolenie finansowo-księgowe</li> <li>1 osoba korzystała z Warsztatów Terapii Zajęciowej (rękodzieło, krawiectwo, plastyka, zajęcia kuchenne)</li> <li>4 osoby ukończyło kurs pierwszej pomocy przedmedycznej</li> <li>30 osób uczestniczyło w cyklu 10 spotkań psychoedukacyjnych na temat „Program profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych”</li> </ul>  
Kontakt
<h4>PRZYTULISKO ŚW. BRATA ALBERTA DLA BEZDOMNYCH KOBIET W KRAKOWIE ul. Malborska 64 b 30-646 Kraków</h4> Tel. 12/655-68-20 NIP: 679-25-45-697 KRS 0000724319 <strong>Nr konta: 76124014441111001059641851</strong> e-mail: <p style="padding-left: 30px; text-align: left;"><a href="mailto:albertynkiprzytulisko@gmail.com" target="_blank">albertynkiprzytulisko@gmail.com</a> <a href="mailto:przytuliskobiuro@gmail.com" target="_blank">przytuliskobiuro@gmail.com</a></p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p>

O Przytulisku

Przytulisko jak Dom. Szkic historyczny Przytuliska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie

Kiedy św. Brat Albert umierał, mówiono o nim: „najpiękniejszy człowiek pokolenia”. Oddany Bogu i wolny od wszelkich przywiązań, całkowicie poświęcił się służbie na rzecz ubogich, cierpiących i potrzebujących. „…Brat Albert nie był krótkowzroczny. Szedł tam, gdzie potrzeby były największe, a nikt nie brał się za ratunek. I tak posłał siostry do szpitali chorób zakaźnych, bo nie było chętnych do tej posługi…[1]. Przez całe swoje życie stawał w obronie ubogich, gdyż Głos, który usłyszał, nie pozwalał mu bezczynnie patrzeć na nędzę, która go otaczała. Zawsze prosił w imieniu ubogich i stawiał czoło różnym trudnościom.

(więcej…)

Nasza Działalność

Placówka w liczbach: W roku 2021 Przytulisko udzieliło schronienia 132 bezdomnym kobietom, w tym : 2 osoby wynajęły mieszkanie 8 osób powróciło do rodziny lub do swojego mieszkania 2 osobom przyznano mieszkanie wspierane 1 osoba otrzymała mieszkanie komunalne 4 osoby zos...
Placówka w liczbach
Zasoby kadrowe: Siostry Albertynki prowadzące Przytulisko (8 osób) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z bezdomnymi i ubogimi o wykształceniu kierunkowym. Psycholog – umowa o dzieło Lekarz internista – pracownik NZOZ Pracownik socjalny – pracownik MOPS - Dział Pomocy Bezdo...
Zasoby kadrowe
Oferta pomocy: Zapewnienie całodobowo 60 miejsc (łóżek) dla bezdomnych i skrajnie ubogich kobiet (w razie konieczności – możliwość zwiększenia o 10 miejsc). Zapewnienie całodobowego wyżywienia. Zapewnienie możliwości dokonania zabiegów higienicznych i wyprania rzeczy osobi...
Oferta pomocy
Naszym celem jest zapobieganie degradacji społecznej osób bezdomnych poprzez: a) działania o charakterze osłonowym: -  zapewnienie schronienia, wyżywienia, pomocy higieniczno-pielęgniarskiej, odzieży, -  zapewnienie pomocy doraźnej najuboższym z zewnątrz (żywność, odzież u...
Cele
Przytulisko podejmuje: Działania o charakterze osłonowym, zapobiegające degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich Działania o charakterze aktywizującym, zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności. Zgromadzenie Sióstr Albertynek stara się działać zgodnie z chary...
Podejmowane wyzwania

Aktualności

ŻYWNOŚCIOWY SOS – BIEDRONKA
listopad 21, 2023
Miło nam poinformować, że nasze Przytulisko otrzymało wsparcie z programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywności...
„Święta – czas bycia razem”
październik 1, 2023
„Święta - czas bycia razem” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II ...
ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
lipiec 17, 2023
Informacja dodatkowa Rachunek zysków i strat sprawozdanie merytoryczne Wprowadzenie do sprawozdania