O Przytulisku
<strong>Przytulisko jak Dom. </strong><strong>Szkic historyczny Przytuliska św. Brata Alberta </strong><strong>dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie</strong> Kiedy św. Brat Albert umierał, mówiono o nim: „najpiękniejszy człowiek pokolenia”. Oddany Bogu i wolny od wszelkich przywiązań, całkowicie poświęcił się służbie na rzecz ubogich, cierpiących i potrzebujących. „…<em>Brat Albert nie był krótkowzroczny. Szedł tam, gdzie potrzeby były największe, a nikt nie brał się za ratunek. I tak posłał siostry do szpitali chorób zakaźnych, bo nie było chętnych do tej posługi…</em>”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Przez całe swoje życie stawał w obronie ubogich, gdyż Głos, który usłyszał, nie pozwalał mu bezczynnie patrzeć na nędzę, która go otaczała. Zawsze prosił w imieniu ubogich i stawiał czoło różnym trudnościom. <a href="http://albertynkiprzytulisko.pl/o-przytulisku/#more-30" class="more-link"><span aria-label="Czytaj dalej O Przytulisku">(więcej…)</span></a>
Działalność
<strong>Przytulisko podejmuje:</strong> <ul> <li>Działania o charakterze osłonowym, zapobiegające degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich</li> <li>Działania o charakterze aktywizującym, zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności.</li> </ul>   <strong>Zgromadzenie Sióstr Albertynek stara się działać zgodnie z charyzmatem św. Brata Alberta, którego celem nadrzędnym jest ukazywanie sensu życia i przywracanie poczucia ludzkiej godności.</strong> W ramach swej misji zapewnia schronienie, całodobowe wyżywienie i wszelkie niezbędne potrzeby socjalno-bytowe bezdomnym kobietom. Udziela także wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych tych kobiet oraz w procesie wychodzenia z bezdomności. Przy siedzibie Przytuliska Zgromadzenie prowadzi Punkt Pomocy Doraźnej prowadzący dalsze wsparcie dla byłych mieszkanek Przytuliska oraz dodatkowo adresowany do osób bezdomnych, ubogich i nieporadnych, głównie z najbliższego otoczenia tut. Ośrodka.   Bezdomność z uwagi na skalę zjawiska, jego przyczyny oraz skutki, jest jednym z trudniejszych problemów społecznych naszego kraju. Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim: zubożenie, bezrobocie, eksmisje, zaburzenia psychiczne, uzależnienia, przemoc, osłabienie więzi rodzinnych i społecznych, co często doprowadza do bezdomności i skrajnego ubóstwa. Na terenie Krakowa jest bardzo duża liczba osób bezdomnych, w tym także osoby z odległych zakątków Polski, a nawet z zagranicy. Zgromadzenie, we współpracy z podmiotami działającymi na polu pomocy osobom bezdomnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez realizację zadania publicznego, pragnie zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec dalszej degradacji społecznej osób bezdomnych, wspierać je w wychodzeniu z bezdomności i doprowadzić w miarę możliwości do usamodzielnienia się. Natomiast osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji zapewnić opiekę i bezpieczeństwo w okresie oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej. Adresatami zadania publicznego są kobiety bezdomne i skrajnie ubogie, w szczególności: z kręgu patologii społecznej, uzależnione od alkoholu, starsze, nieporadne, zaburzone lub chore psychicznie, upośledzone umysłowo, oczekujące na DPS, znajdujące się w sytuacji kryzysowej – nierzadko ofiary przemocy domowej i handlu ludźmi.   <strong>Naszym celem jest zapobieganie degradacji społecznej osób bezdomnych poprzez: </strong> <ol> <li><strong>a) działania o charakterze osłonowym:</strong></li> </ol> -  zapewnienie schronienia, wyżywienia, pomocy higieniczno-pielęgniarskiej, odzieży, -  zapewnienie pomocy doraźnej najuboższym z zewnątrz (żywność, odzież używana ) <ol> <li><strong>b) aktywizującym poprzez:</strong></li> </ol> - działania terapeutyczne; prowadzenie dwóch grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i dla całej społeczności Domu, spotkania psychoedukacyjne szczególnie dla uzależnionych mieszkanek. - wsparcie psychologiczne, rozmowy indywidualne, <ol> <li><strong>c) działania ukierunkowane na usamodzielnienie, w tym m.in.: </strong></li> </ol> - edukacja w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, - trening budżetowy, motywowanie do poszukiwania i podjęcia pracy (również w innych gminach), - kontynuacji nauki i odpowiedzialności za własne życie, - nawiązanie pozytywnych relacji z rodziną i własnym środowiskiem. <strong> </strong> <strong>Oferta pomocy:</strong> <ul> <li>Zapewnienie całodobowo <strong>60 miejsc (łóżek)</strong> dla bezdomnych i skrajnie ubogich kobiet (w razie konieczności – możliwość zwiększenia o 10 miejsc).</li> <li>Zapewnienie całodobowego wyżywienia.</li> <li>Zapewnienie możliwości dokonania zabiegów higienicznych i wyprania rzeczy osobistych.</li> <li>Zapewnienie możliwości wymiany odzieży, bielizny osobistej.</li> <li>Zapewnienie w razie potrzeby leków, środków higienicznych.</li> <li>Zapewnienie pomocy pielęgniarskiej.</li> <li>Umożliwienie korzystania z pomocy lekarskiej.</li> <li>Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w wyrobieniu brakujących lub utraconych dokumentów osobistych, redagowanie pism, wypełnianie formularzy, towarzyszenie w rozprawach sądowych itp.).</li> <li>Zapewnienie osobom starszym i chorym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji pomocy w kompletowaniu dokumentów dla uzyskania skierowania do DPS – np. badania lekarskie, orzecznictwo itp.</li> <li>Zapewnienie pomocy psychologa.</li> <li>Aktywizacja do pełnienia ról społecznych i rodzinnych metodą psychodramy i socjodramy oraz poprzez mobilizowanie mieszkanek do uczestnictwa w 2 grupach wsparcia prowadzonych w Przytulisku dla osób uzależnionych od alkoholu i dla całej społeczności Domu.</li> <li>Mobilizowanie całej społeczności Domu a szczególnie osób uzależnionych - do uczestnictwa na terenie Przytuliska w zorganizowanym cyklu 5 dwugodzinnych spotkaniach psychoedukacyjnych na temat „Program profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych”.</li> <li>Umożliwienie korzystania z pomocy kapłana.</li> <li>W razie potrzeby, szczególnie w okresie zimowym, przy pełnym stanie osobowym Przytuliska, umożliwienie przyjęcia bezdomnych ponad stan na tzw. dostawki ( korytarze, świetlica) dla bezdomnych przychodzących i dowożonych przez Policję, Pogotowie Ratunkowe i Staż Miejską w obawie przed zamarznięciem (ok. 10 dodatkowych miejsc).</li> <li>Umożliwienie mieszkankom nabywania umiejętności społecznych: wpajanie zasad współżycia społecznego i kultury osobistej, wyrabianie nawyków higienicznych (w niektórych przypadkach). Praca na rzecz wspólnoty Przytuliska jest równocześnie nauką czynności niezbędnych w prowadzeniu własnego gospodarstwa domowego np.: gotowanie, pranie, szycie, prasowanie, sprzątanie pomieszczeń,</li> <li>Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia, terapii oraz regularnego udziału w spotkaniach grup AA w Ośrodkach na terenie Krakowa.</li> <li>Osobom uzależnionym, we współpracy ze specjalistycznymi Ośrodkami w Krakowie oraz na terenie województwa małopolskiego, zapewnienie możliwości zamkniętego leczenia odwykowego (np. Specjalistyczny Szpital im. Babińskiego w Krakowie, Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie przy ul. Wielickiej, Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A, Oddział Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14).</li> <li>Motywowanie do korzystania z usług innych wyspecjalizowanych ośrodków wsparcia (np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ) oraz placówek pomocy społecznej (MOPS, PCPR, OPS).</li> </ul> <ul> <li>W miarę możliwości zachęcanie do podejmowania kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub do uzupełnienia wykształcenia.</li> <li>Mobilizowanie do szukania i podjęcia pracy zarobkowej oraz wspieranie w tym działaniu.</li> <li>Umożliwienie na co dzień dostępu do Internetu dla ułatwienia poszukiwania pracy, poszerzania wiedzy, kontaktu z bliskimi itp.</li> <li>Motywowanie do składania wniosków o pozyskanie mieszkań z zasobów gmin, wynajęcia mieszkania u osób prywatnych - odpłatnie lub w zamian za opiekę nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji w miejscu ich zamieszkania.</li> </ul> <ul> <li>Wspieranie mieszkanek w nawiązywaniu kontaktu z rodziną i we wzajemnym pojednaniu, umożliwienie spotkań z najbliższym a jeśli to możliwe zachęcanie do powrotu do rodziny, (pomoc w sfinansowaniu dojazdu PKP, PKS, bus).</li> </ul> <ul> <li>W wydzielonych pomieszczeniach Przytuliska Św. Brata Alberta prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej dla Najuboższych z zewnątrz (wydawanie suchego prowiantu, głównie pieczywa) wymiana odzieży osobistej.</li> </ul>     <strong>Zasoby kadrowe:</strong> <ol> <li>Siostry Albertynki prowadzące Przytulisko (9 osób) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z bezdomnymi i ubogimi o wykształceniu kierunkowym.</li> <li>Psycholog – umowa o dzieło</li> <li>Lekarz internista – pracownik NZOZ</li> <li>Pracownik socjalny – pracownik MOPS - Dział Pomocy Bezdomnym</li> <li>Terapeuta (pedagog – aktor) – wykształcenie wyższe kierunkowe – umowa o dzieło</li> <li>Terapeuta uzależnień – umowa o dzieło</li> <li>Kapłan – wolontariusz</li> <li>Studenci wyższych uczelni, w tym klerycy – wolontariusze</li> </ol>     <strong>Współpracownicy:</strong> Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ma ponad 20-letnie doświadczenie posługi w Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet. Przez cały ten okres prowadziło swą działalność w bezpośredniej współpracy i przy wsparciu przez administrację publiczną, a są to: <strong>Małopolski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Krakowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie</strong>. Nadmieniamy, że dotychczas podmiotem prowadzącym Przytulisko była Prowincja Krakowska Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Obecnie zadanie to zostało przekazane bezpośrednio do Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ul. Malborska 64 B) . <strong> </strong> <strong>Placówka w liczbach:</strong> W <strong>roku 2014</strong> Przytulisko udzieliło schronienia 132 bezdomnym kobietom, w tym : <ul> <li>2 osoby wynajęły mieszkanie</li> <li>8 osób powróciło do rodziny lub do swojego mieszkania</li> <li>2 osobom przyznano mieszkanie wspierane</li> <li>1 osoba otrzymała mieszkanie komunalne</li> <li>4 osoby zostało skierowane do DPS</li> <li>21 osób podjęło pracę zarobkową</li> <li>1 osoba pracę społecznie użyteczną</li> <li>6 osób odbyło lub rozpoczęło leczenie odwykowe zamknięte w Ośrodkach Specjalistycznych</li> <li>9 osób korzystało z terapii pogłębionej dla uzależnionych w Ośrodkach w Krakowie</li> <li>1 osoba odbyła szkolenie finansowo-księgowe</li> <li>1 osoba korzystała z Warsztatów Terapii Zajęciowej (rękodzieło, krawiectwo, plastyka, zajęcia kuchenne)</li> <li>4 osoby ukończyło kurs pierwszej pomocy przedmedycznej</li> <li>30 osób uczestniczyło w cyklu 10 spotkań psychoedukacyjnych na temat „Program profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych”</li> </ul> <strong>250 osób</strong> ubogich i bezdomnych z zewnątrz korzystało z pomocy doraźnej w formie suchego prowiantu (pieczywo).
Kontakt
<h4>PRZYTULISKO ŚW. BRATA ALBERTA DLA BEZDOMNYCH KOBIET W KRAKOWIE ul. Malborska 64 b 30-646 Kraków</h4> Tel./fax: 12/655-68-20 NIP: 679-25-45-697 KRS 0000724319 <strong>Nr konta: 76124014441111001059641851</strong> e-mail: <p style="padding-left: 30px; text-align: left;"><a href="mailto:przytulisko@albertynkiprzytulisko.pl" target="_blank">przytuliskokrakow@gmail.com</a> <a href="mailto:biuro@albertynkiprzytulisko.pl" target="_blank">przytuliskobiuro@gmail.com</a></p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p>

O Przytulisku

Przytulisko jak Dom. Szkic historyczny Przytuliska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie

Kiedy św. Brat Albert umierał, mówiono o nim: „najpiękniejszy człowiek pokolenia”. Oddany Bogu i wolny od wszelkich przywiązań, całkowicie poświęcił się służbie na rzecz ubogich, cierpiących i potrzebujących. „…Brat Albert nie był krótkowzroczny. Szedł tam, gdzie potrzeby były największe, a nikt nie brał się za ratunek. I tak posłał siostry do szpitali chorób zakaźnych, bo nie było chętnych do tej posługi…[1]. Przez całe swoje życie stawał w obronie ubogich, gdyż Głos, który usłyszał, nie pozwalał mu bezczynnie patrzeć na nędzę, która go otaczała. Zawsze prosił w imieniu ubogich i stawiał czoło różnym trudnościom.

(więcej…)

Nasza Działalność

Placówka w liczbach: W roku 2014 Przytulisko udzieliło schronienia 132 bezdomnym kobietom, w tym : 2 osoby wynajęły mieszkanie 8 osób powróciło do rodziny lub do swojego mieszkania 2 osobom przyznano mieszkanie wspierane 1 osoba otrzymała mieszkanie komunalne 4 osoby zost...
Placówka w liczbach
Zasoby kadrowe: Siostry Albertynki prowadzące Przytulisko (9 osób) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z bezdomnymi i ubogimi o wykształceniu kierunkowym. Psycholog – umowa o dzieło Lekarz internista – pracownik NZOZ Pracownik socjalny – pracownik MOPS - Dział Pomocy Bezdo...
Zasoby kadrowe
Oferta pomocy: Zapewnienie całodobowo 60 miejsc (łóżek) dla bezdomnych i skrajnie ubogich kobiet (w razie konieczności – możliwość zwiększenia o 10 miejsc). Zapewnienie całodobowego wyżywienia. Zapewnienie możliwości dokonania zabiegów higienicznych i wyprania rzeczy osobi...
Oferta pomocy
Naszym celem jest zapobieganie degradacji społecznej osób bezdomnych poprzez: a) działania o charakterze osłonowym: -  zapewnienie schronienia, wyżywienia, pomocy higieniczno-pielęgniarskiej, odzieży, -  zapewnienie pomocy doraźnej najuboższym z zewnątrz (żywność, odzież u...
Cele
Przytulisko podejmuje: Działania o charakterze osłonowym, zapobiegające degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich Działania o charakterze aktywizującym, zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności. Zgromadzenie Sióstr Albertynek stara się działać zgodnie z chary...
Podejmowane wyzwania

Aktualności

Karnawałowy „Świat się bawi”
Luty 20, 2020
Karnawał jest czasem świetnej zabawy nie ograniczonej wiekiem, chorobami, statusem społecznym oraz miejscem zamieszkania. Bal "Świat się bawi" połączył kilka pokoleń i wiele młod...
Zapraszamy na Zabawę Karnawałowa ;-)
Zapraszamy na Zabawę Karnawałowa ;-)
Styczeń 17, 2020
SOBOTA 25.01.2020 . AULA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO UL. SZKOLNA 4 W KRAKOWIE GODZ. 14- 18 ZABAWIE PRZEWODNICZY ANDRZEJ WILK -„WODZIREJE Z KRAKOWA” Zapraszamy w...
SŁOWO „zamieszkało” między nami …
SŁOWO „zamieszkało” między nami …
Styczeń 11, 2020
Okres bożonarodzeniowy spędzamy świadomie, radośnie lecz i refleksyjnie ...