„Wspólnie damy radę”

„Wspólnie damy radę” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach III otwartego konkursu ofert w roku 2021. współfinansowane ze środków otrzymanych od  Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  nr 15/III/OK/2021 zawartą w dniu 1 grudnia 2021 r. realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More

„Święta -bliżej są niebo i dom”

„Święta -bliżej są niebo i dom” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2021. współfinansowane ze środków otrzymanych od  Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  nr 22/II/OK/2021 zawartą w dniu 27 października 2021 r. realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More
„Małymi krokami ku lepszej przyszłości”

„Małymi krokami ku lepszej przyszłości”

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ramach realizacji zadania publicznego: „Małymi krokami ku lepszej przyszłości”prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2021. Zadanie realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny ul. Malborska 64 b w Krakowie w Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64 b zgodnie z umową nr DPS/B/23/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Read More

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu. Pomoc żywnościowa w gminie Miasta Kraków przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Pomoc udzielana jest w formie posiłków. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W ramach programu realizowane są…
Read More